Marka koncernu Continental.

Regulamin akcji promocyjnej „WYMIENIAJ KODY NA NAGRODY DLA CENTRUM HAMULCOWEGO ATE”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja promocyjna jest organizowana pod nazwą "WYMIENIAJ KODY NA NAGRODY DLA CENTRUM HAMULCOWEGO ATE", zwana dalej "Promocją"
 2. Organizatorem Konkursu jest Marka ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket & Services GmbH Sodener Straße 9, 65824 Schwalbach zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w promocji adresowanej do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego nabywających towary od Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.
 4. Promocją objęte są wyłącznie klocki i tarcze hamulcowe marki ATE.
 5. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Promocja będzie trwała od 1.05.2020 do 31.12.2020 roku.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, biorących udział w Promocji i dokonujących zakupów towarów od Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.
 2. W Promocji mogą brać udział przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Wyłączony jest udział w Promocji konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego. Tym samym niniejszy Regulamin nie odnosi się do konsumentów
 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
  4.1. Posiadanie statusu przedsiębiorcy i dokonywanie zakupów towarów Organizatora w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i w bezpośrednim związku z tą działalnością.
  4.2. Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Organizatora w terminie 1.05.2020 - 31.12.2020

§3 Przebieg promocji

 1. Organizator organizuje Promocję polegającą na przekazaniu Uczestnikom nagród wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej liczby etykiet z kodami kreskowymi oraz widocznym numerem referencyjnym z opakowań produktów ATE: tarcze hamulcowe i/lub klocki hamulcowe marki ATE w ramach Promocji (dalej „wymiana kodów na nagrody”).
 2. Uczestnicy promocji, którzy w okresie trwania Promocji dokonują zakupów produktów ATE zbierają etykiety z kodami kreskowymi oraz widocznym numerem referencyjnym z opakowań tarcz hamulcowych i/lub klocków hamulcowych marki ATE (dalej „etykiety”), które następnie mogą wymienić na wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu nagrody.
 3. Udziałowi w konkursie będą podlegać jedynie etykiety z widocznym numerem referencyjnym produktu oraz kodem kreskowym.
 4. Wymienione na nagrody etykiety tracą ważność i nie mogą być wykorzystane ponownie do wyboru innych nagród.
 5. Uczestnik ma czas na wymianę etykiet na nagrodę do 31.12.2020 (decyduje data nadania przesyłki). Po upływie tego okresu wymiana będzie niemożliwa.

§4 Nagrody i ich wydawanie

 1. Nagrody i ilości kodów wymagane do ich zdobycia:
  1.1. 2x koszulka ATE – 6 etykiet z kodami kreskowymi oraz widocznymi numerami referencyjnymi
  1.2. Bluza Continental – 10 etykiet z kodami kreskowymi oraz widocznymi numerami referencyjnymi
 2. Całkowita pula nagród nie jest ograniczona.
 3. Uczestnik może otrzymać nagrodę 3 razy, w dowolnych kombinacjach, jeżeli tylko suma etykiet wymaganych do odebrania wybranych nagród będzie odpowiednia.
 4. Wyboru nagrody dokonuje się przesyłając oświadczenie o wyborze nagrody na adres Continental Contiacademy ul. Centralna 2, 02-271 Warszawa. W wiadomości konieczne jest przekazanie etykiet, które mają zostać użyte, a także wskazanie nagrody (zgodnie z ust. 1 powyżej), podanie danych (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy, numer telefonu, adres e-mail) i adresu do wysyłki nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie 2 (dwu) tygodniowy czas na organizowanie nagród, po ich wyborze przez uczestnika promocji.
 6. Wybrana nagroda jest przesyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Uczestnika adres.
 7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Uczestnika lub niemożności jej doręczenia, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu korekcji danych do przesyłki lub umówienia terminu odbioru osobistego.

§5 Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 11 82 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Marka ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket & Services GmbH Sodener Straße 9, 65824 Schwalbach
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, firma, adres (adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, NIP.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Promocji, w tym w celu kontaktu z Uczestnikami oraz wydania nagród.

§6 Reklamacje

 1. Uczestnicy mogą wnosić do Organizatora reklamacje związane z przebiegiem Promocji oraz związane usługami świadczonymi przez Organizatora drogą elektroniczną. Reklamacje mogą być wnoszone drogą pocztową (adres: Continental Contiacademy ul. Centralna 2, 02-271 Warszawa) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: joanna.kossak@ate-polska.pl).
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  2.1. dane umożliwiające identyfikację Uczestnika tj. co najmniej imię i nazwisko lub nazwę firmy;
  2.2. adres lub adres e-mail, na który ma nastąpić przesłanie odpowiedzi na reklamację (w zależności od drogi udzielenia odpowiedzi wybranej przez Uczestnika);
  2.3. opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji;
  2.4. w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej - podpis Uczestnika lub reprezentantów Uczestnika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 (dwóch) tygodni od czasu dotarcia reklamacji do Organizatora.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, odwołania lub zawieszenia Promocji, bez podania przyczyny. Odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie udostępniona drogą mailową, co najmniej na dwa tygodnie przed przedłużeniem, odwołaniem lub zawieszeniem Promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą skutkować naruszeniem praw Uczestników nabytych w związku z udziałem w Promocji w okresie przed dokonaną zmianą (w szczególności nie mogą skutkować zmniejszeniem liczby punktów zgromadzonych przez Uczestników ani zmianą zasad przyznawania nagród w sposób mniej korzystny niż przewidziany w Regulaminie przed jego zmianą).
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących promocji, prosimy o kontakt mailowy (joanna.kossak@ate-polska.pl) lub kontakt telefoniczny (+48 788 275 507)
 4. W sprawach nieujętych w Regulaminie, należy stosować odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie spory związane z Promocją rozstrzygane będą przez sąd właściwy wg siedziby Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 roku.