Marka koncernu Continental.

Regulamin konkursu "Mechaniczne sanie Mikołaja"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mechaniczne sanie Mikołaja”
2. Organizatorem Konkursu jest Marka ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket Guerickestarsse 7; 60488 Frankfurt am Main
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/ATEPolska/ w dniach 6 grudnia – 14 grudnia 2018 roku (do godziny 00:00).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem marki ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket Guerickestarsse 7; 60488 Frankfurt am Main
c) nie jest członkiem rodziny pracownika marki ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket Guerickestarsse 7; 60488 Frankfurt am Main
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczestnicy Konkursu umieszczają w komentarzach pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/ATEPolska/ zdjęcia pt. „Mechaniczne sani Mikołaja”
2. O zwycięstwie decyduje zgromadzenie największej ilości polubień komentarza
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.12.2019 o godzinie 12:00 na profilu https://www.facebook.com/ATEPolska/

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest kurtka Softshell z logo ATE Continental
2. Zdobywcą nagród w Konkursie zostanie Uczestnik, którego komentarz ze zdjęciem zdobędzie najwięcej polubień.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w dniu 14.12.2019.
4. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt marki ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket Guerickestarsse 7; 60488 Frankfurt am Main na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez markę ATE, której właścicielem jest Continental Aftermarket Guerickestarsse 7; 60488 Frankfurt am Main. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.ate-hamulce.pl